Wybierz swój sklep
Ground Game Česko
Ground Game Deutschland
Ground Game Worldwide
Ground Game Ireland
Ground Game Polska
Ground Game România
Ground Game Slovenija
Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "GROUND GAME" Z 21.09.2021

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Ground Game – GGSPORTS Sp. z o.o., ul. Jedności 38/1, 65-018 Zielona Góra, Polska, NIP: 9292044002, KRS: 0000861925, REGON: 387116435, kapitał zakładowy w wysokości 6300 zł w całości opłacony
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
  3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Ground Game;
  6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem groundgame.com oraz depot.groundgame.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  8. Cena - kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Ground Game tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Ground Game na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Ground Game z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Ground Game na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  13. Usługa elektroniczna- świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Ground Game na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Regulaminem;
  14. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Ground Game, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Ground Game.
  15. Newsletter - Usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Ground Game cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Ground Game usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
  16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem: groundgame.com oraz depot.groundgame.com, prowadzony jest przez GGSPORTS Sp. z o.o., ul. Jedności 38/1, 65-018 Zielona Góra, Polska, NIP: 9292044002, KRS: 0000861925, REGON: 387116435, kapitał zakładowy w wysokości 6300 zł w całości opłacony.

   Dane kontaktowe:

   GGSPORTS Sp. z o.o.
   Ul. Jedności 38/1,
   65-018 Zielona Góra
   e-mail: shop@groundgame.com
   telefon: 796 582 116

  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą java script oraz obsługującą HTML5
   2. Minimalna rozdzielczość ekranu 640x360 pikseli.
  6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ground Game zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu groundgame.com lub depot.groundgame.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności i następnie kliknięciu pola „Zarejestruj”
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
  4. Ground Game może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego poprzez zablokowanie Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ground Game za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ground Game.
  5. Klient, który została pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ground Game.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi Usługami elektronicznymi, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
   2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Ground Game w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. Klient może zmienić dane w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
   3. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Ground Game kosztów w pełnej wysokości;
   4. terminowego odbioru Towarów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
   5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   7. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   8. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Ground Game,
   9. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   10. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową groundgame.com lub depot.groundgame.com, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Sklepu Internetowego.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu Zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” .
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ground Game Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Ground Game - Złożyłeś zamówienie nr XX", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia oferty przez Ground Game, tj. otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa pkt. 9 powyżej.
  10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Ground Game skontaktuje się z Klientem w celu:
   1. Poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
   2. Potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Ground Game zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Ground Game z obowiązku jego realizacji.
  11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Ground Game Towarów nie zostaje zawarta, a Ground Game niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia Regulaminu dotyczące odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio.
  12. Ground Game może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
  13. Ground Game dąży do zapewnienia dostępności Towarów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
  14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej i odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem DPD Polska sp. z o.o., paczkomatów InPost S.A. lub za odbiorem własnym. Koszty dostawy dostępne są po adresem: https://groundgame.com/Wysylka-cterms-pol-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Ground Game i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
   1. Uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Ground Game - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą albo zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
  4. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub w Euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia Ceny:
   1. Płatnością w systemie IAI oraz Przelewy24 (szybkie przelewy elektroniczne najpopularniejszych banków oraz tradycyjny przelew bankowy).
   2. Płatnością w systemie PayPal.
   3. Zapłata kartą płatniczą w systemie PayPal (Visa, Visa Electron, MasterCard, Mastercard Electronic, MasterCard Mobile, American Express, Delta Visa Debit, Diners Club). Dostępność kart może się różnić ze względu na kraj Klienta. Karta płatnicza/kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia.
   4. Płatność kartą płatniczą w paczkomacie InPost przy wybranej opcji dostawy "Płatność przy odbiorze".
   5. Płatność za pobraniem kurierowi przy wybranej opcji dostawy "Płatność przy odbiorze" (opcja dostępna dla dostaw na terenie Polski).
   6. Płatność gotówką przy wybranej opcji dostawy "Odbiór osobisty".
  3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas:

   Ground Game - Salon sprzedaży
   Centrum Handlowe Nowy Turzyn
   Aleja Bohaterów Warszawy 40
   Lokal 2F1
   70-342 Szczecin
   adres email: shop@groundgame.com

   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Ground Game otrzymał informację o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
  2. Ground Game może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Rzeczy należy odesłać lub przekazać na adres:

   Ground Game - Salon sprzedaży
   Centrum Handlowe Nowy Turzyn
   Aleja Bohaterów Warszawy 40
   Lokal 2F1
   70-342 Szczecin

   niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania zwracanych rzeczy.
  5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Ground Game jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
   1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Ground Game niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towar z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
   2. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Ground Game jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Ground Game. Powyższe zalecenie nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Ground Game do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Ground Game, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt Ground Game na adres:

   Ground Game - Salon sprzedaży
   Centrum Handlowe Nowy Turzyn
   Aleja Bohaterów Warszawy 40
   Lokal 2F1
   70-342 Szczecin

   Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Ground Game, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  5. Ground Game odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

   Ground Game - Salon sprzedaży
   Centrum Handlowe Nowy Turzyn
   Aleja Bohaterów Warszawy 40
   Lokal 2F1
   70-342 Szczecin


   Ground Game zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Ground Game podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Ground Game o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ground Game - Salon sprzedaży, Centrum Handlowe Nowy Turzyn, Aleja Bohaterów Warszawy 40, Lokal 2F1, 70-342 Szczecin, mailowo pod adres shop@groundgame.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Ground Game zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Ground Game, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ground Game a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ground Game a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ground Game.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, postanowienia odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu
  1. Ground Game może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako
   1. Zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Ground Game wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Ground Game lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
   3. Zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Ground Game dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  2. Niezależnie od treści ust. 1, ze względu na ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Ground Game może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum [.] lat.
  3. Oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.
  4. Ground Game może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania Zamówień z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient narusza postanowienia pkt 3 ust. 7 ppkt 1-10 Regulaminu.
  5. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt 3 ust. 7 ppkt 3 lub 4 Regulaminu Ground Game w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia..
  6. W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia przy wybraniu określonego sposobu płatności lub dostawy przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej, Ground Game skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty z wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub dostawy, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów płatności lub dostawy.
  7. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 lub 5 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim uzyskaniu zgody Ground Game na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.
  8. Regulamin Regulaminu stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
  9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Ground Game udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
  10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Ground Game przed zmianą Regulaminu.
 13. Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami
  1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
  2. Ground Game przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Ground Game.
  3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Ground Game ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Ground Game Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Ground Game w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Ground Game z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
  6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Ground Game może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
  7. Ani Ground Game ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
  8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Ground Game, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
  9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Ground Game może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Niniejszy punkt Regulaminu, z wyjątkiem ust. 5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają z Ground Game Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla Konsumentów w Regulaminie.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2021
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Ground Game udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Towar. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail.
  3. Ground Game informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Ground Game może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
pixel